HALLUNDA BUMM VÄRDEGRUND

Barnet i centrum

Barnet och familjens behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling.
Barnets integritet och rätt till självbestämmande ska utifrån barnets ålder och mognad respekteras.

Tillgänglighet

Familjer ska kunna lita på BUMM och känna sig trygga i att vi är tillgängliga när behov uppstår.
Detta gäller exempelvis då en behandling eller medicin inte fungerar, eller att
som patientveta om sin vårdplan och när nästa besök eller telefonuppföljning är inplanerat.

Vi har korta väntetider och nås lätt av andra vårdgivare såsom VC och BVC eller skolor.

Bemötande

Det viktiga är att lyssna in och ge barn och unga en chans att känna sig delaktiga i sitt besök.
Bemötande handlar om att bygga tillit i besöket mellan patient och personal. Detta ger trygghet.

Man behöver ge patienten tillfälle samt möjlighet att vara delaktig genom att
exempelvis ställa frågor samt stämma av att patienten förstår och att man är överens.

Samverkan

Vi ska verka för tillgänglighet och samverkan med våra grannar BVC,
Vårdcentral, Skola, BUP, Socialtjänst, Barnsjukhusen och övriga BUMM mera.

Vi tar emot ST läkare allmänmedicin samt läkarstudenter för praktisk
undervisning inom barn- och ungdomsmedicin.

Kvalitet

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och Hälso- och Sjukvårdslagen, avseende journalföring,
sekretess, anmälningsskyldighet samt övriga etiska och juridiska riktlinjer.

Genom regelbunden intern och extern revision av kvalitetssystem och årliga
sammanställningar av kvalitet, miljö och patientsäkerhet säkerställs att vi uppfyller
myndigheternas krav på kvalitetsledning inom Hälso-och Sjukvården.